GDPR of INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE
s.r.o.


Ochrana vašich osobných informácií


INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE s.r.o., ako riadenie údajov a spracovanie dátových procesorov je implementované v troch používateľských kruhoch:

1. Na základe programu inkubátora. V tomto prípade je účelom správy údajov registrácia a komunikácia s členstvom organizácie. Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a akademická výkonnosť člena programu inkubátora sa považujú za osobné údaje.

INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE s.r.o. podpíše písomnú zmluvu s účastníkom programu inkubátora. Do konca programu alebo s odchodom účastníka sa osobné údaje účastníka vymažú z registra s výnimkou údajov relevantných pre následné štatistické spracovanie.

2. Osobné údaje týkajúce sa vedeckej, odbornej konferencie. Profesionálne a vedecké udalosti majú vážne materiálne dôsledky, ktoré náklady prispievajú k nákladom.

Využíva registračný formulár IRI na to, aby na jednej strane požiadal o údaje na dodržanie zákona o finančnom účtovníctve (úplný názov registrátora, fakturačné meno, fakturačná adresa, číslo fakturácie - ak tieto polia nie sú vyplnené, budú uvedené pod menom účastníka vydaná faktúra).

Na e-mailovú adresu a telefónne číslo sú požadované kontakty.

Ďalšie publikácie sa môžu vyžadovať v prípade publikácií, ako napríklad názov pracoviska registrátora alebo primárnej organizácie.

Výnosy a náklady spojené s organizáciou vedeckých a odborných podujatí v Maďarsku vykonáva vedúci projektu NEVTUD Ec. V čase registrácie spoločnosť INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE s.r.o. poskytne NEVTUD Ec s fakturačnými informáciami, aby mohla fakturáciu vykonať v súlade so zákonom o účtovníctve (iba pre konferencie v Maďarsku).

3. Správa osobných údajov súvisiacich s publikovaním. Vo vedeckom živote musí byť jasne identifikovateľné, že intelektuálna tvorba môže byť presne spojená s: oprávnenosť vedeckého úspechu je základným existenčným záujmom zainteresovaných strán.

Kvôli totožnosti autorov publikácie vydané vzdelávacou spoločnosťou obsahujú nasledujúce osobné informácie vrátane mena autora, pracoviska alebo základného organizačného štatútu vrátane sídla a krajiny sídla a autora (autorov) e-mailovú adresu.

Tieto informácie poskytne autor publikovaním svojej práce a intelektuálneho produktu súčasne. Tieto osobné údaje môžu byť stiahnuté iba spolu s duševnou tvorbou určenou na uverejnenie a až do času uverejnenia (vzhľadu). Následné zrušenie sa môže uskutočniť podľa zákona o autorských právach s plnou kompenzáciou autora (autorov). Nie je možné upravovať (upravovať) osobné údaje alebo zrušiť akékoľvek osobné údaje (časť ich). Uverejnením svojej intelektuálnej práce a osobných údajov určených na zverejnenie autor(i) uznávajú, že osobné údaje, ktoré poskytnú, budú zverejnené.


INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE s.r.o. správu dát a prenos dát iba v miere a po dobu, a len s osobné údaje potrebné na tento účel je hotovo, ktorý je nevyhnutný pre dosiahnutie účelu spracovania údajov je potrebné a vhodné na dosiahnutie cieľa. Informácie získané spracovaním údajov spracováva spoločnosť INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE s.r.o. s maximálnou starostlivosťou, prísne dôvernou, iba v rozsahu potrebnom na využívanie služieb. Všetky legitímne nástroje zabraňujú neoprávnenému prístupu k nim. Odoslaním údajov a ich odoslaním ako príloha k e-mailu prispieva INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE s.r.o. (osobný príspevok) k spracovaniu údajov. Osobné údaje sa môžu prenášať iba na základe ustanovení príslušnej legislatívy a účtovania po prijatí príjmov potrebných na vykonanie činnosti.